Algemene voorwaarden huren mobiliteitsdiensten

REISinformatiegroep B.V. (hierna: “REISinformatiegroep” of “9292”) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 808840526 en exploiteert een mobiele applicatie waarmee geregistreerde klanten, vervoer kunnen plannen en mobiliteitsdiensten kunnen afnemen bij aangesloten mobiliteitspartners.

REISinformatiegroep maakt gebruik van deze Algemene Voorwaarden. Acceptatie van deze Algemene Voorwaarden geschiedt tijdens het registratieproces in de mobiele applicatie, door het vakje “Akkoord” aan te vinken voorafgaand aan het voltooien van uw registratie. Zonder akkoord kunt u niet volledig gebruikmaken van de diensten van 9292. U kunt dan reizen plannen, maar niet gebruik maken van de mobiliteitsdiensten.

Artikel 1: Definities

Account

Het persoonlijke account van de klant dat de mogelijkheid biedt zijn gegevens in te zien, te wijzigen en van de dienst gebruik te maken.

App

De 9292 app en MeerPlus app (hierna: “de app”) zijn mobiele applicaties van REISinformatiegroep. De app dient als toegangsmiddel voor het kopen, reserveren en huren van diensten via aangesloten mobiliteitsaanbieders, voor zover dat technisch mogelijk is.

Klant

Een natuurlijk persoon, een entiteit of vennootschap (de laatste twee hierna gezamenlijk te noemen “Zakelijke klanten”) die met succes en naar behoren geregistreerd is bij 9292 en een geldige Raamovereenkomst met 9292 heeft gesloten.

Raamovereenkomst

De overeenkomst gesloten tussen 9292 en de klant, waarbij de klant gebruik kan maken van de app. De Raamovereenkomst ontstaat door het maken van een account en het daarbij accepteren van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Registratie & Account

 1. Het is de klant niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken.
 2. Het is verboden om de (toegang tot de) app met IT-methoden uit te lezen, te kopiëren of te manipuleren. Een dergelijke inbreuk en de poging ertoe leidt primair tot uitsluiting van de app en alle kosten van de inbreuk bij eventuele, daaruit voortkomende schade zijn voor rekening van de klant.
 3. De klant is verplicht om ongeregeldheden betreffende het account c.q. de app onverwijld aan 9292 te melden via de klantenservice, zodat 9292 passende maatregelen kan treffen en misbruik kan voorkomen. De klant wordt via e-mail geïnformeerd over de genomen maatregelen.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de persoonlijke inloggegevens en zal deze nimmer doorverkopen, overdragen, uitlenen of anderszins door derde(n) laten gebruiken. 9292 wijst in dat kader iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.
 5. 9292 heeft het recht een registratie, om welke reden dan ook, te weigeren.

Artikel 3: Opzegging, beëindiging Raamovereenkomst

 1. De Raamovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door iedere partij dagelijks worden opgezegd zonder opzegtermijn. Toegang tot de app kan door 9292 op ieder moment worden opgeschort.
 2. 9292 is gerechtigd de Raamovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen als de klant:
  a) Twee betalingen achterloopt;
  b) Bij de registratie of tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt of feiten heeft achtergehouden;
  c) Als enige verplichting van de Raamovereenkomst niet wordt nagekomen.
 3. In geval van beëindiging van de Raamovereenkomst wordt de toegang tot de mobiliteitsdienst onmiddellijk geblokkeerd.
 4. Wanneer de Raamovereenkomst wordt beëindigd, heeft 9292 met name de volgende rechten:
  a) Recht op onmiddellijke retournering van de op dat moment door de klant gebruikte vervoersmiddel. Indien de klant het vervoersmiddel niet onmiddellijk retourneert, is 9292 gerechtigd om op kosten van de klant passende maatregelen te nemen teneinde het vervoersmiddel terug in bezit te nemen;

Artikel 4 : Intellectueel Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de website en app en de hierop geplaatste content, zoals teksten, artikelen, afbeeldingen, foto’s, namen, logo’s en iconen, komen exclusief toe aan 9292 en/of haar licentiegevers. Indien u verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u voor een licentie contact opnemen met 9292. 9292 en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Artikel 5 : Uw gegevens

 1. 9292 neemt privacy zeer serieus en behandelt persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In de privacyverklaring staat aangegeven hoe 9292 de persoonsgegevens verwerken en waarvoor 9292 deze gebruiken. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verklaart u zich akkoord met de inhoud van de privacyverklaring.

Artikel 6 : Wijzigingen

 1. 9292 behoudt zich het recht voor om, waar nodig, de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via de app en e-mail. Klant dient binnen 1 (een) maand na bekendmaking van de wijzigingen bezwaar te maken.
 2. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gaan in op de datum zoals bekendgemaakt. Tot aan de ingangsdatum van de wijziging blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden en tarieven van kracht.

Artikel 7 : Kennisgevingen en klachten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle berichten naar 9292 per e-mail verzonden via ticketing@9292.nl. Eventuele meldingen kunnen gemeld worden via het e-mailadres dat klant aan 9292 verstrekt tijdens het registratieproces. Heeft de klant een klacht over 9292, dan kunt deze binnen een redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming, contact op nemen met de 9292 service desk via ticketing@9292.nl. 9292 reageert uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.

Artikel 8 : Toepasselijke wet

 1. De Raamovereenkomst met deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving; de bevoegde rechtbank is “rechtbank Midden Nederland”.
 2. Er bestaan geen afwijkende mondelinge afspraken. Wijzigingen en aanvullingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden. E-mail voldoet als schriftelijk.
 3. Bij versies van deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.
 4. Mochten een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


Utrecht, november 2023