Disclaimer & privacy

Disclaimer & privacy

Privacyverklaring & Gebruiksvoorwaarden 9292| REISinformatiegroep

Algemeen

9292 | REISinformatiegroep B.V. (hierna: "9292") streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid en actualiteit belangrijke factoren zijn. 9292 stelt via haar websites en mobiele applicaties, waaronder www.9292.nl (‘Website’), informatie beschikbaar over de diensten die 9292 aanbiedt, waaronder een OV-reisplanner. Voor het gebruik van deze Website en mobiele applicaties gelden een aantal gebruiksvoorwaarden die hieronder zullen worden toegelicht. Daarnaast wil 9292 volstrekt transparant zijn in de wijze waarop zij, als Verwerkingsverantwoordelijke omgaat met de verwerking van aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Ook dit zal hier nader worden toegelicht, waarbij voorop staat dat 9292 de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (Tw). Naast onderhavige voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van derden die betrekking hebben op (andere) diensten die (al dan niet via de Website) geleverd worden.

Hieronder is een overzicht van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan. Door daar op te klikken, wordt u direct naar het desbetreffende onderwerp geleid.

Naam en contactgegevens verantwoordelijke

9292 | REISinformatiegroep B.V.
Postbus 19319
3501 DH Utrecht
privacyofficer@9292.nl
KvK 30104171

9292

9292 exploiteert een platform dat aan bezoekers (online) reisinformatie, reisadviezen en vervoers- en toegangsbewijzen aanbiedt en/of ter beschikking stelt omtrent het (openbaar) vervoer, via diverse kanalen, waaronder maar niet beperkt tot Websites, het informatienummer (0900-9292) en mobiele applicaties. Rechtspersonen hebben de mogelijkheid om middels een abonnement vanaf één en hetzelfde IP-adres reisinformatie op te vragen. Rechtspersonen kunnen hiervoor contact opnemen met 9292.

Verzameling en verwerking

9292 verwerkt in het kader van haar dienstverlening gegevens, en in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens, waaronder de IP-adressen van bezoekers van de Websites, contactgegevens en locatie- en apparaat gegevens van gebruikers van haar mobiele applicaties.

Het geven van reisinformatie vindt, bij de huidige stand van de techniek, voornamelijk plaats via de Website en mobiele applicaties, met mogelijke gebruikmaking van locatiegegevens. De Website en mobiele applicaties kunnen gebruik maken van de locatiegegevens voor het bepalen van vertrekhaltes in de buurt en voor het plannen van de reis vanaf de huidige locatie. De locatie kan ook gebruikt worden om locatie gebaseerde informatie, mobiliteitsdiensten en advertenties te tonen. Het gebruik en delen van locatiegegevens kan te allen tijde worden uitgeschakeld in het instellingen menu.

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan 9292 verstrekken als je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) deze privacyverklaring hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanning om te controleren of je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) echt toestemming hebben gegeven.

De Website en mobiele applicaties maken gebruik van een consent management platform (CMP).
Middels dit CMP kunnen gebruikers keuzes maken welke (persoons)gegevens 9292 mag verwerken voor welke doeleinden. Dit kunnen (persoons)gegevens zijn zoals cookies op de website voor gepersonaliseerde advertenties en het opslaan van apparaat gegevens voor bijvoorbeeld de functionaliteiten Mijn Locaties en Mijn Trajecten, om hiermee het opvragen van reisinformatie voor de individuele gebruiker te vergemakkelijken.

9292 zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is in het kader van haar dienstverlening en/of voor de hieronder beschreven doeleinden, tenzij daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van de betrokkene wiens persoonsgegevens het betreffen. Bovendien zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Doel

9292 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het beschikbaar stellen van reisinformatie;
  • het bieden van functionaliteiten voor het vereenvoudigen en sneller aanbieden van reisadviezen;
  • het aanschaffen en gebruiken van vervoers- en toegangsbewijzen;
  • het kunnen aanbieden van mobiliteitsdiensten;
  • het voorkomen van (commercieel) misbruik van reisinformatie;
  • voor de optimalisatie van de Websites en diensten van 9292;
  • om een account aan te maken voor gebruikers van de website en/of applicatie van 9292;
  • voor persoonlijk contact met de betrokkene, bijvoorbeeld voor vragen en klachten; en
  • voor het tonen van gepersonaliseerde reclames

Grondslag

De verwerking van (persoons)gegevens door 9292 is op basis van de grondslagen toestemming van de betrokkene, uitvoeren van een overeenkomst en gerechtvaardigd belang van 9292.

De verwerking van locatiegegevens en doorgifte daarvan aan adverteerders is een essentieel onderdeel voor het bedrijfsmodel van 9292 en valt onder de grondslag toestemming van de betrokkene. De verwerking van e-mailadressen, naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, rijbewijs, betaalgegevens voor het aanmaken van accounts voor verschillende (mobiliteits)diensten of aanschaffen van vervoers- en toegangsbewijzen valt onder de grondslag uitvoeren van een overeenkomst en stelt 9292 in staat om haar dienstverlening toe te snijden op de individuele bezoeker of gebruiker en de commerciële inzet van gegeven (reis)informatie, essentieel voor het bedrijfsmodel van 9292, mogelijk te maken.

Cookies

9292 beschikt over een Cookie Statement. Klik voor meer informatie onderaan de pagina op 'Cookie beleid'.

Beveiliging Website en mobiele applicaties

9292 stelt de Website en mobiele applicaties met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van bezoekers en neemt passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Derden

9292 maakt, voor het gebruik van haar Website en mobiele applicaties, gebruik van diensten van derden, te weten; Google en Infoplaza en verstrekt in dat verband locatiegegevens, IP-adressen, cookie en advertentie ID's. 9292 verwijst je naar de individuele privacy verklaringen voor het door hen gevoerde privacy beleid.

Voor de aanschaf van vervoersbewijzen geeft 9292 uw persoonsgegevens door aan de organisatie Tranzer B.V. en de betreffende vervoerder. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd wanneer u voor het eerst een vervoersbewijs aanschaft. 9292 verwijst u naar de privacy verklaring van Tranzer voor het door hen gevoerde privacy beleid.

Voor de aanschaf van toegangsbewijzen geeft 9292 uw persoonsgegevens door aan de betreffende aanbieder.
Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd wanneer u het toegangsbewijs aanschaft.
9292 verwijst u naar de privacy verklaring van de betreffende aanbieder voor het door hen gevoerde privacy beleid.

In de iPhone app 9292 The Game kunt u indien gewenst inloggen met Gamecenter, een dienst van Apple. Op deze pagina leest u meer over de privacy van het gebruik van Gamecenter.

Voor het gebruiken van mobiliteitsdiensten geeft 9292 uw persoonsgegevens door aan de organisatie Nazza N.V. voor de facturatie en de betreffende mobiliteitsaanbieder. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd wanneer u voor het eerst gebruik wilt maken van de mobiliteitsdienst. 

Voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (“EER”), bijvoorbeeld aan een internationale organisatie, treft 9292 passende waarborgen.
De Website(s) van 9292 bevat tevens links naar andere websites van derden. 9292 is niet aansprakelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen vanaf de Website naar websites van derden, noch voor de wijze waarop door die derden wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u het privacy beleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie. Een hyperlink of andere verwijzing impliceert niet dat het 9292 gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat 9292 de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Rechten van betrokkenen

Indien u inzage, rectificatie of aanvulling, beperking van de verwerking, verwijdering, of overdracht wenst van uw persoonsgegevens, of bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking kunt u contact opnemen via:

9292 | REISinformatiegroep B.V.
Postbus 19319
3501 DH Utrecht
privacyofficer@9292.nl

9292 zal binnen vier weken na ontvangst reageren. 9292 rekent hiervoor in principe géén kosten. In geval van een bewezen ongegrond of buitensporig verzoek, of indien er door een betrokkene heel veel verzoeken worden ingediend, vraagt 9292 een redelijke administratieve vergoeding. Ook kan in die gevallen worden gekozen het verzoek te weigeren. Als u van mening bent dat 9292 niet handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving kunt u, vanaf 25 mei 2018, hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Disclaimer gebruik Website en mobiele applicatie

9292 garandeert niet dat de Website en mobiele applicaties vrij zullen zijn van virussen, noch dat deze Website en mobiele applicaties te allen tijde beschikbaar zijn en foutloos zullen werken. De werkzaamheid van de mobiele applicatie en kwaliteit van de reisadviezen zijn bovendien tevens afhankelijk van de door uw mobiele telefoon gebruikte software en de aanwezigheid van (voldoende) GPS satellieten. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de op de Website en mobiele applicaties vermelde reisadviezen en tarieven. Het is de bezoeker niet toegestaan de Website en mobiele applicaties te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de Website en mobiele applicaties te belemmeren. Commercieel gebruik van (reis)gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de Website en mobiele applicaties, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen van 9292.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de Website en mobiele applicaties en de hierop geplaatste content, zoals teksten, artikelen, afbeeldingen, foto’s, namen, logo’s en iconen, komen exclusief toe aan 9292 en/of haar licentiegevers. Indien u verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u voor een licentie contact opnemen met 9292. 9292 en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Wijzigingen

9292 behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de Website. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, zou u geen gebruik meer moeten maken van de Website en/of mobiele applicaties.

Utrecht, januari 2023